HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogs

Projekt AgriHub CZ&SK podporí digitálne inovačné centrá v Českej republike a na Slovensku

Hlavným poslaním tohto 12-mesačného projektu financovaného z H2020 projektu SmartAgriHubs je podpora digitálnych inovácií v poľnohospodárstve, ktoré sú v Českej republike a na Slovensku stále vnímané ako nová oblasť. Cieľom bude nielen zvýšiť povedomie o možnostiach nových technológií v agropotravinárskom sektore, a prepojiť jednotlivcov a relevantné siete pre zabezpečenie zdieľania znalostí a skúseností. Projekt AgriHub CZ&SK bude integrovať aktivity vznikajúceho digitálneho inovačného centra pre Slovensko (www.agrihub.sk) s digitálnym inovačným centrom pre Českú republiku (www.agrihub.cz). Cieľom tohto digitálneho inovačného centra bude vytvorenie podmienok na podporu v oblastiach:

 • Systémovej a dátovej integrácie
 • Podpory nových inovácií 
 • Hodnotovej ponuky
 • Vzdelávania a školení
 • Distribúcie a podpory
 • Služieb poradenstva

 Prostredníctvom digitálneho inovačného centra budú podporované aktivity zamerané na využívanie údajov a technológií v agro segmente, vrátane podpory posilňovania synergií a interakcie všetkých aktérov v poľnohospodárskom výrobnom reťazci (poľnohospodári, poradcovia, výrobcovia strojov, výskumníci, vývojári) s cieľom posunúť český a slovenský poľnohospodársky sektor smerom k podpore konceptu SmartFarming 4.0 (Podpora pre presné poľnohospodárstvo, internet vecí (IoT) a využívanie veľkých dát na zvýšenie efektívnosti podnikania vzhľadom na rastúcu populáciu a zmenu klímy).

Celkovo 8 organizácií (Česko - Plan4all z.s., České centrum pre vedu a spoločnosť, Zemědělská asociácia ČR, CzechInno; Slovensko - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, ADDSEN s.r.o. a AGCO z Nemecka) sa spojilo s cieľom podporiť vytvorenie digitálneho inovačného centra pre Slovensko a ponúknuť svoje skúsenosti a kapacity. Hlavnou ambíciou projektu je podporiť digitálne inovácie v relatívne konzervatívnom prostredí so špecifickými podmienkami, ktorým stredoeurópsky priestor čelí po nedávnych spoločenských zmenách. Hlavnou stratégiou projektu je podpora efektívnych a progresívnych prístupov, pomoc regiónu a doméne pri hladkom a rýchlom prechode na obdobie riešenia nových spoločenských a klimatických výziev. 

Prostredníctvom projektu AgriHub CZ&SK a Digitálneho inovačného centra budú pripravované a následne poskytované nasledovné produkty a služby:

 • Budovanie a rozvoj vedomostnej základne
 • Budovanie a podpora agropotravinárskej komunity
 • Služby dátovej a technologickej infraštruktúry
 • Inovačné experimenty
 • Vzdelávanie a školenia
 • Komunikácia, udržateľnosť a rozvoj

V rámci projektu bolo taktiež identifikovaných 7 inovačných experimentov (IE), ktoré sú zamerané na vybrané prípady použitia s potenciálom tvorby nových produktov alebo  služieb. AgriHub CZ&SK bude podporovať rozvoj a komunikáciu týchto inovačných experimentov, ako aj nových IE identifikovaných počas organizovania hackathonov a školení. Prepojenie vedecko výskumného sektora s privátnym má za cieľ vytvoriť mosty medzi poľnohospodárskym sektorom a výskumnými projektmi, aby sa lepšie prepojil súčasný výskum s potrebami poľnohospodárov. Dôležitou súčasťou riešenia bude definovanie práv duševného vlastníctva a obchodných modelov pre budúcu komercializáciu výsledkov. AgriHub CZ&SK preto aj v rámci zabezpečenia udržateľnosti a rozširovania sietí a komunít bude zabezpečovať infraštruktúru a údržbu pre prevádzku týchto služieb a hľadať možnosti podpory ďalšieho rozvoja na základe identifikovaných potrieb.

0
00

More Blog Entries

thumbnail
thumbnail

0 Comments

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description