HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #7 - Monitorovanie strojov

Monitorovanie poľnohospodárskych strojov pre analýzu, spracovanie a štandardizáciu dát, ktorá povedie k ľahšiemu využitie a optimalizáciu

Prevádzka poľnohospodárskej techniky výrazne ovplyvňuje ekonomickú ziskovosť hospodárenia s plodinami. Predovšetkým spotreba paliva, pracovnú záťaž strojov a obsluhy, kontrola vykonávaných úprav a vplyvy na životné prostredie, ako je zníženie rizika zhoršenia fyzikálnych vlastností pôdy. Z technického hľadiska monitorovací systém zahŕňa sledovania polohy vozidiel pomocou GPS kombinované so získavaním informácií z palubného terminálu (CAN-BUS, ISOBUS-ISO XML) a ich online alebo offline prenos do prostredia GIS.

Verifikácia monitorovacieho systému sa bude vykonávať na stredných farmách, kde bude slúžiť na vyhodnotenie práce traktorov počas základných operácií, ako je obrábanie pôdy, hnojenie, výsev a aplikácia pesticídov. Podobné monitorovanie bude testované v podniku, ktorý ponúka služby pre poľnohospodárov na hodnotenie kvality práce pre zákazníkov.

 • Hodnotenie ekonomickej efektívnosti strojných operácií v odboroch
 • Presné záznamy o ošetrení plodín
 • Riadenie strojových operácií - zvýšenie efektivity plánovania manažmentu plodín
 • Kontrola požiadavky na poľné operácie:
  • Kontrola chýb a prekrývaní prechodov, pokrytie udržiavanej oblasti a odporúčaná rýchlosť práce
  • Kontrola aplikovaného vstupného materiálu v porovnaní s predpísanými sadzbami
  • On -line monitorovanie burín
  • On -line monitorovanie počasia na strojoch

CIELE CHALLENGE:

Sledovanie strojového parku, ktoré umožňuje lokalizáciu poľnohospodárskych vozidiel v reálnom čase. Tieto informácie poskytujú prehľad o súčasných operáciách strojov a sú kľúčové pre plánovanie práce v teréne a vyhodnotenie používania strojov v čase. Monitorovanie polohy stroja pomocou GPS a GSM/GPRS umožňuje vypočítať pracovný čas, prestoje a základné informácie z CAN-BUS, ISOBUS (ISOXML). Funkciu základného poplachu je možné implementovať do systému na upozornenie, keď stroj opúšťa vymedzenú oblasť alebo v prípade rýchleho poklesu hladiny paliva.


Figure 1: Farm telemetry

Hodnotenie ekonomickej účinnosti ošetrenia plodín v rámci polí. Predpokladom je identifikácia polí a traktorových zariadení na presný odhad nákladov na prácu v teréne na základe spotreby paliva, použitého a pracovného času. Analýza ťahov traktora s informáciami o parametroch stroja umožňuje vyhodnotiť súlad pracovných záberov a pracovnej rýchlosti, ktoré sú ukazovateľom kvality práce v teréne. Súčasne budú pri agronomickej registrácii použité záznamy o vykonaných operáciách.

Hodnotenie strojového zariadenia prechádza na pôdne prostredie. To zahŕňa podrobnú analýzu trajektórií traktorov v poliach vzhľadom na podmienky špecifické pre dané miesto. Cieľom je odhadnúť negatívny vplyv strojových dráh na pôdne prostredie (najmä zhutnenie pôdy) a dodržiavanie agroenvironmentálnych limitov (smernica o dusičnanoch, GAEC, ochrana vodných zdrojov a pod.). Voliteľné rozšírenie tohto hodnotenia predstavuje prepojenie sledovania strojného zariadenia so záznamami o použitých materiáloch (hnojivá, pesticídy) z palubného počítača na kontrolu presnosti aplikácie agrochemikálií.

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge

0
00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description