Metadata 1587

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
: Martin Tuchyňa, : 2017-05-10
Atlas krajiny - kapitola 4.3. Ovzdušie - absolútne denné maximum zrážok (mm), priemer za r. 1951 - 2000 v jednotlivých lokalitách (obec, okres, nadmorská výška - m n.m.).
: 2021-09-27
Atlas krajiny - kapitola 4.3. Ovzdušie - Absolútne mesačné maximum zrážok (mm), priemer za r. 1951 - 2000.
: 2021-09-27
Dátová sada Administratívna mapa Slovenskej republiky v rastrovej forme obsahuje naskenovaný raster Administratívnej mapy Slovenskej republiky 1 : 250 000, ktorá vznikla na podklade Administratívnej mapy SR 1:200 000 zmenšením do výslednej mierky. Mapa zobrazuje stav z roku 2010. Viac informácií nájdete na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/smd/administrativne-mapy/.
: 2021-06-01
Séria dátových sád Administratívne hranice obsahuje triedy objektov ZBGIS, ktoré interpretujú územno-správne členenie (obec, okres, kraj) a štátnu hranicu Slovenskej republiky. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Slovenská republika sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvo...
: 2021-05-27
Atlas krajiny - kapitola 2.3. Vývoj územného a správneho usporiadania - vrstva obsahuje hranice obcí k 31.12.1999.
: 2021-09-27
Atlas krajiny - kapitola 2.3. Vývoj územného a správneho usporiadania - vrstva obsahuje štátne hranice odlišné od hraníc SR (napr. územie okupované Maďarskom) i okresné hranice k 1.1.1940 a obecné hranice k 31.12.1999.
: 2021-09-27
Dátová sada Kraj obsahuje rovnomennú triedu objektov ZBGIS, ktorá interpretuje najvyššiu územnosprávnu jednotku štátnej správy tvorenú z okresov. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Kraj sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania.
: 2021-05-27
Dátová sada Obec obsahuje rovnomennú triedu objektov ZBGIS, ktorá interpretuje najmenší územnosprávny celok, územie, ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území, slúžiace na výkon štátnej správy a samosprávy. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Obec sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch p...
: 2021-05-27
Dátová sada Okres obsahuje rovnomennú triedu objektov ZBGIS, ktorá interpretuje územnosprávnu jednotku tvorenú z obcí, slúžiacu na výkon štátnej správy. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Okres sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania.
: 2021-05-27
 1 / 159